English Deutsch

Cenník

Obvykle, na základe vybratých  podkladov pre vytvorenie znaleckého posudku Vám EXPERTA, s.r.o.   vie stanoviť  objektívnu cenovú ponuku v náväznosti na právne predpisy, ktoré upravujú odmenu znalca, t.j. zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vyhl.49/2004 Z.z. o odmenách, náhradách a výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení.

Základná hodinová sadzba je pre cenovú ponuku 13,28 € bez DPH, k nej účtujeme všetky účelne vynaložené náklady.Taktiež  po preštudovaní vybratých podkladov je možné stanoviť cenu dohodou.

Ak  nastane prípad zvýšeného rozsahu prác, alebo vzniknú podstatné zmeny skutočností majúce vplyv na väčšiu cenu  za posúdenie, musia sa so zadávateľom vzájomne odsúhlasiť.

Referencie

V zmysle zákona č.382/2004.Z.z. a zmení § 13 (Povinnosť zachovávať mlčanlivosť znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Preto Vám na požiadanie zašleme referencie z rôznych oblastí.