English Deutsch

Kontakty a adresy

Doc. Ing. Ján SVRČEK, CSc.
konateľ,riaditeľ a znalec
stavebnictvo@experta.sk
0905 491 310 (od 8 hod. do 16 hod.)doc-ing-jan-svrcek-csc
Ing. Ing. Vladimír SVRČEK
spoločník a znalec
experta@experta.sk
0911 705 750ing-vladimir-svrcek-znalec
Prevádzková kancelária a korešpondenčná  adresa:
ČSA 2822/22/1, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36395811, IČ DPH : SK2021553105
www.experta.sk, Linkedin
Sídlo spoločnosti EXPERTA, s.r.o.
výpis z Obchodného registra
D. Dlabača 13, 010 01, Žilina, Slovakia
0911 626 593

Formulár

Správa

Email

Antispam: koľko je na oboch rukách spolu prstov? (napíšte číslicou)

Svrček Ján

Doc. Ing., CSc. O: stavebný inžinier, znalec; B: Žilina; 27.12.1940; P: Martin; Štefánia (rod. Hartelová) ; MS: Alžbeta (rod. Bryndzová); Ch: Vladimír 1969; Martin 1973; E: 1946 – 1951 ZŠ Oškreda; 1951 – 1953 Stredná škola v Kysuckom Novom Meste; 1953 – 1957, 11 ročná škola v Žiline; 1957 – 1962 Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave odbor – pozemné stavby a konštrukcie; 1976 – Rozhodnutím VR Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava udelená vedecká hodnosť kandidáta technických vied vo vedeckom odbore 36-01-9 teória a konštrukcia pozemných stavieb; 1980 – Vymenovaný za docenta pre odbor teória a konštrukcie pozemných stavieb; Ca: 1962 – 1968 Pozemné stavby v Žiline – samostatný vývojový pracovník na výskume a vývoji nových konštrukčných sústav pozemných stavieb; 1968 – 2006 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy VŠD Žilina – odborný asistent; 1981 – 1993 Katedra stavebných konštrukcii a mostov – vedúci oddelenia pozemného staviteľstva; 1993 – Vedúci novovytvorenej Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu; 2008 – Interný pedagóg BIVŠ org. zložka Banská Bystrica; Ako pedagóg BIVŠ prednáša v predmetoch Pozemné staviteľstvo a oceňovanie nehnuteľností. Vedúci bakalárskych a diplomových prác; Do roku 2006 pôsobil ako školiteľ doktorantov vo vedenom odbore teória a konštr. inž. stavieb, technológia stavieb, súdne inžinierstvo a tiež ako člen SOK pre vedný odbor teória a konštrukcia pozemných stavieb a členom SOK pre vedný odbor vojenské stavby do 2006. Z tohto titulu tiež oponent DDP alebo člen komisii na obhajobu DDP a habilitačných prác; Aktívna práca v Slovenskej komore stavebných inžinierov. V roku 1997 získaný Preukaz odbornej spôsobilosti – projektovanie pozemných stavieb a v roku 2002 získané Autorizačné osvedčenie – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby; 1981 – Znalec v odbore stavebníctvo, odvetia: pozemné stavby, projektovanie stavieb a odhad hodnoty nehnuteľnosti – podávanie znaleckých pre potreby štátnych orgánov, fyzické a právnické osoby v súvislosti s ich právnymi úkonmi. Cez znaleckú organizáciu Experta s.r.o vypracúva alebo sa podieľa na vypracovaní znaleckých posudkov v odbor Podnikové hospodárstvo, odvetvie Oceňovania a hodnotenia podnikov www.experta.sk; WaCW: publikované vedecké práce a odborné príspevky na odborných konferenciách, sympóziách, autor a spoluautor vysokoškolských skrípt, autor vedeckých prác v oblasti konštrukcii pozemných stavieb, projektovania stavieb, oceňovania nehnuteľností a súdneho inžinierstva; Ach: Ocenenie pri príležitosti 100.výročia stavebného inžinierstva na Slovensku za dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI ; LS: ruský jazyk; nemecký jazyk; H: príroda; PMM: Veľmi si váži svojho otca, ktorý bol tesársky majster a svojou poctivou a svedomitou prácou ovplyvnil aj jeho ďalšie pracovné pôsobenie v stavebníctve.

Zdroj: Oxford Encyclopedia, 2. vydanie – Encyklopédia osobností v Českej a Slovenskej republike