English Deutsch

Naši znalci

Každý z našich znalcov absolvoval posgraduálne špecializované štúdium vo svojom odbore a ďalšie nadstavbové školenia a semináre.  Založenie znaleckej kancelárie  doc. Ing. Jánom Svrčkom, CSc. spolu so svojimi spoločníkmi – znalcami, viedlo k profilácii a špecializácii na ohodnotenie majetku podnikov, jeho časti a zložiek podniku. Ide o majetok hnuteľný, nehnuteľný a tiež majetok ekonomického charakteru.

Dlhoročné skúsenosti pedagóga na Žilinskej univerzite v Žiline, znalecká činnosť od roku 1980 v odbore stavebníctvo a činnosť školiteľa vo vednom odbore súdne inžinierstvo pre študijný odbor pozemné stavby, s doplnením tímu znalcov pre ďalšie technické a ekonomické odbory robí z našej znaleckej organizácie seriózneho a spoľahlivého partnera.

Naša história

Vzniku našej spoločnosti v roku 2000 predchádzala dlhoročná činnosť samostatne pôsobiacich znalcov a špecialistov. Skúsení a vysoko kvalifikovaní pracovníci sa podieľali od roku 1996 na vypracovaní ocenenia majetku z hľadiska rizikových prác v priemysle, výrobe , pri využití potrieb risk managmentu spoločností a pri riešení havárii a škôd. Taktiež bola vypracovaná metodika ohodnotenia nedokončených investícii rozostavaných stavieb pre potreby Slovenskej poisťovne a bola ňou akceptovaná. Na základe takého know-how vznikla  myšlienka založenia rodinnej firmy názvom EXPERTA,s.r.o..

Dňa 11.09.2001 bol EXPERTA, s.r.o.zapísaná zapísanej Ministerstvom spravodlivosti SR do zoznamu znaleckých organizácii. Založenie znaleckej spoločnosti doc. Ing. Jánom Svrčkom, CSc. spolu so svojimi spoločníkmi – znalcami, viedlo k profilácii a špecializácii na ohodnotenie majetku podnikov, jeho časti a zložiek podniku. Ide o majetok hnuteľný, nehnuteľný a tiež majetok ekonomického charakteru. Dlhoročné skúsenosti pedagóga, znalecká činnosť od roku 1980 v odbore stavebníctvo, a činnosť školiteľa vo vednom odbore: súdne inžinierstvo, pre študijný odbor: pozemné stavby, s doplnením tímu odborníkov a spolupracujúcich znalcov pre ďalšie technické a ekonomické odbory robí z našej znaleckej organizácie seriózneho, spoľahlivého a vysoko fundovaného partnera . Praktické znalosti riaditeľa a konateľa EXPERTA, s.r.o boli kombinované s pôsobením na stavebnej fakulte a fakulte ekonomiky Žilinskej Univerzity v Žiline. Ďalší konateľ na fakulte ekonomiky Žilinskej Univerzity externe vyučuje predmet poisťovníctvo. Zároveň konatelia pôsobia na zahraničnej vysokej škole Bankovního Institutu so sídlo v Banskej Bystrici pre Slovenskú republiku. Ide o predmety Oceňovanie nehnuteľností, Oceňovanie hmotného majetku.

V roku 2014 sme rozšírili znaleckú činnosť o odbor EKONÓMIA A MANAŽMENT v odvetviach Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika, Kontroling a Financie. Doplnením tohto odboru zabezpečujeme  komplexné spracovanie znaleckých posudkov  vo všetkých ekonomických  oblastiach.

Doc. Ing. Ján SVRČEK, CSc.

doc-ing-jan-svrcek-csc