English Deutsch

Znalecký posudok

Vypracujeme Vám znalecký posudok pre:

 1. stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody v technických odboroch na
  • nehnuteľnosti a stavby
  • motorové a nemotorové vozidlá v cestnej doprave
  • elektrotechnické zariadenia na spracovanie, prenos a záznam informácii, meracie zariadenia, výpočtovú a kancelársku techniku, domáce elektrospotrebiče, ručné elektrické náradie a elektroniku
  • stroje a strojné zariadenia
 2. stanovenie všeobecnej hodnoty v odboroch ekonomika a podnikanie pre
  • cenné papiere
  • zásoby
  • pohľadávky
  • finančné účty
  • ostatný majetok
  • cudzie zdroje
  • vplyv činnosti podniku na životné prostredie
 3. stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku pre
  • všeobecnú hodnotu zriaďovacích nákladov
  • hodnotu softvéru
  • výsledky výskumnej a obdobnej činnosti
  • oceniteľné práva
  • iný nehmotný majetok ako goodwill a know – how

Banky, leasingové spoločnosti a iné finančné inštitúcie využívajú naše znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku svojich aktív pre účely záložného práva svojich klientov.

Pre tento účel okrem nehnuteľného majetku ohodnotíme taktiež hnuteľný majetok ako napr. stroje, výrobné a technologické linky, vozový park, zemné stroje, výpočtová technika a iné. Ohodnotenie hnuteľného a nehnuteľného majetku tvorí samostatnú časť našich služieb, pretože naši znalci absolvovali špecializované štúdium Národnej banky Slovenska zamerané na odbornú, právnu a ekonomickú problematiku. Títo naši vysoko kvalifikovaní pracovníci majú osvedčenie IBV Národnej banky Slovenska pre potreby slovenských bánk.