English Deutsch

Znalecká činnosť

Ide o vypracovanie technických  ako i ekonomických znaleckých posudkov, odborných vyjadrení, stanovísk  či vysvetlení. Zameriavame sa hlavne na:

Čo zahŕňa naša znalecká činnosť?

Úkonmi znaleckej činnosti EXPERTY, s.r.o. sú najmä :

Ocenenie majetku stanovením všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku je spracované v zmysle metód ohodnocovania a to:

  1. majetkovou metódou,
  2. podnikateľskou metódou,
  3. likvidačnou metódou pri konkurze alebo likvidácii,
  4. kombinovanou metódou pozostávajúcou z podnikateľskej a majetkovej metódy,
  5. porovnávacou metódou so vzorovými podnikmi.

Iná činnosť

Kto sú naši klienti

Zadávatelia sú fyzické osoby, malé, stredné  a významné spoločnosti, tiež inštitúcie  štátnej a verejnej správy – súd alebo orgán inej verenej moci, či  orgány činné v trestnom konaní. V prípade záujmu Vám uvedieme referencie  klientov spoločnosti EXPERTA, s.r.o. z rôznych odvetví. Títo zadávatelia využívajú služby našej znaleckej organizácie v priebehu procesu transformačných zmien svojich právnických a fyzických osôb napr. pri:

Môže isť o prípady v oblasti:

V zmysle predpisu  č. 160/2015 Z. z. § 209  nás môžete požiadať  o tzv. Súkromný znalecký posudok.

Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.

Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu konania, súd umožní znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.